Wymiana poglądów z Marią Damanaki (komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa) cz I rybołówstwoWymiana poglądów z Marią Damanaki (komisarz ds. gospodarki morskiej i rybołówstwa) cz I

Komisarz Maria Damanaki

Istnieje potrzeba zintegrowanych rozwiązań w sprawie dyrektywy ramowej. Utrzymanie dobrego stanu środowiska wodnego umożliwia przeprowadzenie połowów ryb. Trzeba zmniejszyć odłowy zwierząt morskich i ryb, bronić bioróżnorodności oraz chronić przyrodę poprzez np. NATURA 2000. Dzięki przekrojowej polityce w sprawach rybołówstwa, istnieje możliwość wprowadzenia ważnych punktów tj. etykietowanie, źródło pochodzenia. Warto wziąć pod uwagę także 50% import ryb do spożycia w państwach europejskich. Flota rybacka ma zbyt dużą wydajność, wyławianych jest za dużo ryb oraz przekraczana jest kwota połowowa. Jeszcze przed reformą warto przyjrzeć się bliżej wymienionym problemom. Wymiar zewnętrzny jest główną częścią reformy. Proponowana reforma będzie pierwszą reformą w Unii Europejskiej wypracowaną przez Radę i Parlament Europejski. Nie powinno się zrzucać całej winy na Radę Europejską, pomimo, że nie wywiązała się z głównych postulatów.

Seeber Richard Potrzeba jest prostej i jednoznacznej polityki rybołówstwa. Dzięki niej zaistnieje możliwość kontrolowania i wyciągnięcia sankcji wobec krajów, które nie wywiązują się z zobowiązań. 10 % programu NATURA 2000 zajmują obszary morskie.

Arsenis Kriton Warto wprowadzić wspólną reformę polityki dotyczącej rybołówstwa. Parlament Europejski oczekuje informacji od Komisji na temat działań w związku z propozycją reformy dotyczącej polityki rybołówstwa.

Belier Sandrine W całej Europie występują gatunki ryb i zwierząt zagrożone wyginięciem m.in. tuńczyk błękitnopłetwy. Potrzeba bardziej szczegółowej wiedzy na temat bioróżnorodności morza.

Jordan Cizelj Romana Kwestia większej regionalizacji – ustalenie kierunku działania. Warto zająć się ochroną zagrożonych gatunków tj. tuńczyk błękitnopłetwy. Oczekiwana jest rozmowa na temat kwoty zerowej oraz stworzenia regionów połowu tej kwoty na Morzu Śródziemnym.

Komisarz Maria Damanaki Oczekiwana jest analiza wpływu zaproponowanych rozwiązań politycznych. Komisja Europejska przedstawi wniosek dotyczący zaproponowanej reformy wypracowanej przez Parlament i Radę Europejską – będzie to wspólny wniosek wszystkich instytucji. Rada Europejska w najbliższym czasie ma przygotować propozycję przyszłorocznych kwot połowowych. Ochrona zagrożonych gatunków tj. tuńczyk błękitnopłetwy nie przewiduje planów długoterminowych. Kraje europejskie powinny przyjąć kwoty połowowe, dzięki którym łatwiej będzie osiągnąć cele. Warto przekonać wszystkie kraje europejskie do pomocy w kontroli rybołówstwa. Dzięki podziałowi na mniejsze obszary, łatwiej będzie monitorować poszczególne działania. Praca ta może przynieść także lepszą współpracę między danymi regionami. Spełnienie założeń dotyczących regionalizacji i zgodności jest dość skomplikowane. Komisja Europejska dąży do uproszczenia prac. Konkretny rejon powinien być odpowiedzialny za zarządzanie danym terenem. Warto podjąć kroki z państwami spoza Unii, by móc uzyskać porozumienie partnerskie. W Unii Europejskiej występuje wysoki import produktów, dlatego też warto przekonywać kraje spoza Unii Europejskiej, by móc zwiększyć eksport. Wprowadzenie nowego etykietowania i lepszych oznakowań produktów ułatwi rozmowy z państwami z poza Unii.