Wspólna polityka rybołówstwa cz. IV rybołówstwoP.van Dalen: W realizację zreformowanej polityki rybołówstwa powinno się włączyć, w większym niż dotychczas zakresie środowisko naukowe. Utrzymanie subsydiowania rybaków odchodzących z zawodu przyczynia się do ograniczenia zdolności połowowych.

J.Ader: Propozycja Komisji nie odnosi się w ogóle do połowów w wodach śródlądowych.

C.Schlyter: Koncesje na połowy powinny być przyznawane obywatelom i później np. odsprzedawane rybakom. Prawo do ryb ma każdy obywatel. Nie wolno dopuścić do powstania nowego rynku dla odrzutów. Odrzuty nie mogą być opłacalne z punktu widzenia finansowego.

R.Seeber: Co czwarta ryba po złowieniu trafia z powrotem za burtę. Należy wzmocnić tworzenie baz danych, aby można mieć wiedzę, jak wygląda sytuacja w czasie rzeczywistym. Mikrozarządzanie nie powinno obciążać finansowo krajów członkowskich. Za połowy nielegalne powinny grozić kary adekwatne do poziomu wykroczenia.

L.Bokros: Finansowanie rybołówstwa w jego obecnej postaci, to marnotrawienie pieniędzy podatników. Udzielane dotacje służą wyłącznie do utrzymania istniejących zdolności połowowych. Należy poprawić współpracę pomiędzy Komisją Rybołówstwa a Budżetową. Przedstawiciel Komisji: Ważne są wszystkie propozycje służące odbudowywaniu zasobów rybnych. Prowadzenie dobrej polityki rybołówstwa musi być powiązane z ustanawianiem długoletnich celów planów zarządzania. Osiągnięcie zmniejszenia liczby odrzutów zostanie osiągnięte dzięki promowaniu i subsydiowaniu selektywnych metod połowów. Dzięki systemowi przekazywalnych koncesji (TFC) będzie można chronić rybołówstwo na małą skalę. Uprawnieniem państw członkowskich jest nagradzanie tych rybaków, którzy stosują zrównoważone praktyki połowowe. Komisja popiera rozwój akwakultury, która będzie chronić morskie środowisko naturalne na terenie całej Wspólnoty. Traktat Europejski nie pozwala na pełne przekazanie uprawnień decyzyjnych do regionów w kontekście wspólnej polityki rybołówstwa. Subsydia dla małych społeczności rybackich nie będą już przeznaczane na złomowanie statków, ale na rozwój wspólnot przybrzeżnych. Na statkach unijnych 10% członków załóg stanowią pracownicy spoza Wspólnoty.

Sprawozdawca Ch.Davies: Wprowadzenie zakazu odrzutów doprowadzi do pozytywnych zmian. W chwili obecnej nie istnieje żadne lepsze rozwiązanie dotyczące koncesjonowania połowów, niż mechanizm TFC. Pogłowie ryb należy odbudować do poziomu, jaki miał miejsce 50 lat temu. Wspieranie drobnego rybołówstwa to zadanie dla krajów członkowskich. Zbyt mało jest fachowców w Parlamencie Europejskim i w parlamentach krajowych znających się na tematyce rybołówstwa.