Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa i akwakultury rybołówstwoSprawozdawca J.Ferreira: Wspólna organizacja rynków produktów rybołówstwa wiąże się z bezpieczeństwem żywnościowym i aspektami środowiskowymi. Z kolei ważną część problematyki w zakresie ochrony środowiska stanowi zrównoważone rybołówstwo w wymiarze ekonomicznym i społecznym. Te trzy zagadnienia są ściśle ze sobą złączone. Należy wspierać rybołówstwo na małą skalę oraz połowy przybrzeżne. Ważny jest również stan floty, który powinien pozwalać na bardziej efektywne korzystanie z zasobów. Tylko zrównoważone podejście zgodnie z zasadami akwakultury, pozwoli na utrzymanie rentowności całego sektora, nie powodując przy tym zubożenia bioróżnorodności mórz i oceanów, poprzez ich nadmierną eksploatację. Te wszystkie zmiany powinny w dłuższej perspektywie przyczynić się do podniesienia poziomu technologicznego rybołówstwa, przy jednoczesnym ograniczeniu zdolności połowowych.

Ch.Fjellner: Przedłożenie Komisji zawiera mało mechanizmów rynkowych. Cały sektor jest mało efektywny pomimo absorpcji znacznych środków pieniężnych. Zwiększające się ciągle zdolności połowowe są skutkiem nadmiernego finansowania.

M.Pirillo: Warto wspierać rybołówstwo na małą skalę, które nie powoduje degradacji ekosystemów morskich oraz ma ogromne znaczenie dla rodzin i całych wspólnot przybrzeżnych.

Rybołówstwo - gospodarka rybacka

Rybołówstwo – gospodarka rybacka

Więcej uprawnień należy przekazać organizacjom producenckim, które lepiej będą kontrolować politykę rybacką na poziomie lokalnym. Warto promować współpracę transgraniczną oraz odpowiedni system etykietowania produktów, zawierający informację o dacie i miejscu połowu, co jest niezwykle istotne z punktu widzenia konsumenta. Nie wolno także zapominać o bezpieczeństwie produkcji, poprzez zapewnienie najlepszych z możliwych warunków przetwarzania. Państwa trzecie nie mogą zalewać swoimi produktami rynków Wspólnoty.

B.Eickhout: Celem Komisji jest zrealizowanie nowych celów w zakresie polityki rybołówstwa, dzięki zmianie całego procesu zarządzania. Przekazanie zbyt dużych uprawnień organizacjom producenckim jest błędne. Rybacy, którzy łowią zgodnie z procedurami powinni być nagradzani a ci nie przestrzegający prawa – podlegać karom pieniężnym. Duży problem stanowią tzw. połowy niechciane. Dzięki niewspółmiernym subsydiom finansowym, rybacy często wyławiają wszystko, co tylko wpadnie im w sieci – również te gatunki, które ze względu na kurczące się pogłowie – nie powinny być odławiane.

A.Rosbach: Należy unikać zjawiska przełowienia. Produkty akwakultury powinny być poddawane mechanizmom wolnego rynku. Apele środowisk rybackich o zwiększenie finansowania są całkowicie nieuprawnione. Przedstawiciel Komisji: Rozwiązania zaproponowane przez Komisję są tylko częścią całej reformy rybołówstwa, która będzie oparta na dwóch filarach – reorganizacji sektora połowowego i komercjalizacji produkcji. Bez reformy całego sektora połowów nie uda się wprowadzić zasad zrównoważonego rybołówstwa. Planowany jest przegląd wszystkich organizacji producenckich, które otrzymają zwiększone dofinansowanie, pod warunkiem wspierania procesu zmian. Organizacje wytwórców uzyskają również lepszą możliwość planowania działań swoich producentów. Zmieniony będzie również sposób etykietowania produktów, poprzez wprowadzenie ścisłego oznakowania geograficznego miejsca połowowego oraz daty połowu (dotychczas praktycznie nie było różnic w oznaczaniu ryb złowionych np. trzy tygodnie oraz trzy dni temu). Komisja zamierza także zmienić strukturę organizacyjną rynku rybołówstwa poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów finansowych. Środki pieniężne będą przeznaczane tylko na działania tworzące tzw. wartość dodaną (45 mln euro w ciągu najbliższych 5 lat). Planuje się również wprowadzić ochronę młodych ryb, dzięki zmianom technik połowowych i kontrolę rybaków ze strony grup producenckich. Tzw. odrzuty powinny być na zwiększoną skalę rozdysponowywane przez organizacje o charakterze charytatywnym. Warto także stawiać na transnarodowość, gdyż jest to najlepsza droga do współpracy wszystkich podmiotów z branży rybołówstwa.

Sprawozdawca J.Ferreira: Z uwagi na fakt, że prawie cały zysk z połowów trafia w ręce pośredników zamiast rybaków, konieczne jest utrzymanie procesu subsydiowania, który musi być jednak bardziej wydajny (np. rekompensaty związane z transportem i magazynowaniem niepożądanych produktów). Dystrybucja charytatywna zostanie utrzymana.