Wieloletni plan dotyczący bałtyckich zasobów łososia oraz połowów eksploatujących te zasoby cz.II rybołówstwoR.Manner: Bałtyckie stada łososia są w bardzo złym stanie. Należy zmienić politykę rybołówstwa tego gatunku ryb. Propozycje przedłożone przez sprawozdawcę, mają charakter bardziej restrykcyjny od zapisów przyjętych prze Komisję. Więcej wysiłków wymaga też reintrodukcja łososia w rzekach, kiedy jest on na wczesnym etapie swojego rozwoju.

A.Rosbach: Wprowadzenie całkowitego zakazu połowu łososia na otwartym Bałtyku zagraża egzystencji rybaków. Należy poprawić sprawozdawczość połowową, poprzez włączenie do niej tzw. połowów niehandlowych.

S.Hassi: Zarybianie rzek łososiem nie działa w sposób efektywny. Ponieważ w Bałtyku występuje kilka rodzajów łososia, w sposób szczególny należy chronić te najbardziej zagrożone. Bardziej należy skupić się na połowach w rzekach, niż na otwartym morzu. Zarybianie rzeczne przyniosą skutek, jeśli tamy hydroelektryczne będą wypsażane w tzw. przepławy, umożliwiające wędrówkę rybom do ich naturalnych tarlisk w górnych biegach rzek.

Przedstawiciel Komisji: Głównym celem propozycji Komisji jest ochrona bałtyckich stad łososia i gospodarka nimi w sposób zrównoważony. Zarówno cele środowiskowe, jak i ekonomiczne omawianego dokumentu, maja ścisłe poparcie autorytetów naukowych. Wszystkie pomysły zmierzające, do lepszej kontroli połowów rekreacyjnych, są rozwiązaniami zmierzającymi we właściwym kierunku.

Sprawozdawca C.Schlyter: Należy doprowadzić do jak największej odbudowy stad łososia w obrębie zlewni Bałtyku. Zakaz połowu tego gatunku ryb na otwartym morzu, spowoduje wzrost ich liczebności w rzekach i nie pociągnie za sobą negatywnych skutków ekonomicznych. Wskutek zrównoważonego gospodarowania zasobami wodnymi, populacja ryb w danym akwenie wodnym w ciągu roku może wzrosnąć nawet o 15% i to jest prawdziwą wartością dodaną. Bez przyjęcia ambitnych celów, propozycja Komisji będzie tylko martwym zapisem prawnym. Odbudowa stad łososia w rzekach sprawi, że będzie można je łowić bliżej domu, zarówno w połowach profesjonalnych, jak i rekreacyjnych. Wymiar ochronny poławianego łososia i troci wędrownej powinien wynosić 65 cm.

Przedstawiciel Komisji: Wprowadzenie minimalnego rozmiaru łowionych ryb sprawi, że będzie więcej odrzutów.